Ayrımcılığa Uğradığımda Ne Yapabilirim?

Çalışma hayatında , iş ilanlarından iş sözleşmesinin feshine kadar geçen tüm süreçte ayrımcılık içeren tavırlarla karşılaşabiliyoruz.  İş mülakatları sırasında karşılaşılan evlilik ve hamilelik ile ilgili sorular,

Aynı performansla ve  pozisyonda çalışan erkek çalışanın kadın çalışandan daha yüksek ücret alması, üst pozisyonlara erkek çalışanın tercih edilmesi,  işyerinde cinsel taciz vb. cinsiyet temelli ayrımcılık örnekleridir.

İş Kanunu eşit davranma ilkesi gereği iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır. Anayasa’daki eşitlik ilkesi gereği, iş yaşamında da ayrımcılığa karşı güvence sağlamak amaçlanmıştır.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapması yasaklanmıştır. Aynı ve eşit değerde iş için cinsiyet sebebiyle düşük ücret kararlaştırılamaz. Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenlerin iş sözleşmesi için geçerli fesih sebepleri oluşturmayacağı kanunda ayrıca düzenlenmiştir.

Kanunla düzenlenmiş olan ayrımcılık yasağının iş ilişkisi devam ederken ve ya iş sözleşmesi sona ererken ihlali durumunda;  ayrımcılık tazminatı talep edebilirsiniz. Ayrımcılık tazminatı olarak; dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarınızı da talep edebilirsiniz.

Mevzuat ayrımcılığa maruz kalan kişiden bu durumun varlığını güçlü bir şekilde ortaya koymasını bekler ve ihlalin gerçekleşmediğine dair ispat işverene aittir.  Fakat karşılaştığımız ayrımcılık içeren davranışların ispatı çoğu zaman zordur. Yaşanan ayrımcılığa ilişkin tanık, yazışmalar, ilgili her türlü yazılı belgeler sunulabilir.

 

Kaynak: http://www.isyerindeyalnizdegiliz.org/index.php/2017/07/18/bir-tecavuz-haberinin-soylem-analizi/